วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประวัติการศึกษา ของนายนพรัตน์ กาญจนันท์


ประวัติการศึกษา

ชื่อ - สกุล             นายนพรัตน์  กาญจนันท์
วันเดือนปีเกิด     6 ธันวาคม  2529
อายุ                     25 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน

บ้านเลขที่  46/1  หมู่  1    ตำบลทุ่งหวัง    อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา     90000

ประวัติด้านการศึกษา
2536- 2541  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา
2542 - 2544  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
2545 - 2547    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
2551 - 2552    ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น